Privacy Policy

Privacyverklaring Buildify

Buildify is een online platform die de verschillende elementen van projectmanagement bij elkaar brengt, hierbij kunt u denken aan issuemanagement, planning, bestandsbeheer en 3D Modellen bekijken.

Buildify zal uw persoonsgegevens uitsluitend verwerken (verzamelen, vastleggen, delen en opslaan) in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle andere relevante wet- en regelgeving. Wij verzamelen alleen persoonsgegevens die rechtmatig aan ons ter beschikking zijn gesteld. Uw persoonsgegevens worden daarnaast alleen gebruikt voor de doeleinden zoals beschreven in deze Privacyverklaring.

Buildify is onderdeel van Buro De Haan Informatietechnologie B.V., gevestigd aan Achthoevenweg 34 te Staphorst en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68685424. Buro De Haan Informatietechnologie B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken en met welk doel

Buildify verwerkt uw persoonsgegevens voor het behandelen van uw contactverzoek, administratie en omdat u gebruik maakt van onze diensten. De persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden gebruikt voor identificatie en om contact op te nemen met u. De verstrekking van persoonsgegevens is noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst te kunnen sluiten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die minderjarig zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@buildify.nl.

Wij verwerken enkel gegevens welke noodzakelijk zijn voor de uitoefening van onze zakelijke en commerciële activiteiten. Dit houdt in dat wij in ieder geval geen gegevens omtrent geloof, ras, politieke voorkeur, gezondheidsgegevens, BSN-nummers of strafrechtelijke gegevens verwerken (zogenaamde bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens).

Geautomatiseerde besluitvorming

Buildify neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Buildify) tussen zit.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Buildify bewaart uw persoonsgegevens zolang dit nodig is om de gevraagde dienstverlening te realiseren. De gegevens zullen daarna nog een jaar worden bewaard of zoveel langer als met u is afgesproken. De gegevens zullen dan worden gewist, tenzij het wettelijk vereist is om deze gegevens langer te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Buildify deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Uw gegevens zullen niet worden verstrekt aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buildify gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buildify en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@buildify.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Buildify wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buildify B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@buildify.nl.

Laatst gewijzigd op 20-1-2023